ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 39

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 39
----------------------------------


ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามประกาศแล้วนั้น บัดนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ขอประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครตามแต่ละโควตาดังนี้6 001

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 39