ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563
----------------------------------

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามประกาศแล้วนั้น บัดนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ขอประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครดังนี้

1 001

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563