ประกาศ รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562

logo1

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด 
เรื่อง  รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 

-----------------------------------------------------

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครเพื่อให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี  2562 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนดได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุน ปี 2562
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จำนวน 452 ราย เป็นเงินจำนวน 980,300 บาท (เก้าแสนแปดหมื่น
สามร้อยบาทถ้วน)  โดยแยกเป็น 2 ประเภท 
          

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562

 

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562