ปฏิทินเปิดให้บริการ วันหยุด 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 จัดบริการในวันหยุด "ทุกวันเสาร์แรกของเดือน" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการรับบริการจากสหกรณ์ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. เพื่อให้บริการ สินเชื่อ, เกี่ยวกับเงินรับฝาก, สมาคมฌาปนกิจและประกันชีวิต และบริการอื่นๆ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ

ปฏิทิน2563

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินเปิดให้บริการ วันหยุด 2563