สหกรณ์ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ได้มอบหมายให้ นางนิลุบล เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่165) (ฉบับที่166) และ (ฉบับที่167)กรณีสหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินพิเศษ เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย,เพื่อชื้ออาคารสำเร็จรูปเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี 2562 ทางสหกรณ์จะจัดส่งเอกสารให้สมาชิก ในวันที่ 11 ก.พ. 2563 หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สหกรณ์phsn01

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม