แจ้งวันหยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งวันหยุดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563


ในปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2563 จึงขอแจ้งหยุดทําการในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อําเภอเมือง จังหวัด สกลนคร
จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสหกรณออมทรพย

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563