แบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก ขึ้นมาเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถาม  https://forms.gle/7QAPbkJTuoSQY2bW8

แบบสำรวจความพงพอใจ

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก