แบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563 เพื่อให้หลักสูตรการอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของสมาชิก จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามอาชีพที่ท่านสนใจ เพื่อให้สหกรณ์ได้จัดอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของท่านตามความเป็นจริง ตามลิงค์ข้างล่างต่อไปนี้
https://forms.gle/FW1NnDG26KY3H5b6A

 

แบบสำรวจ อาชพ

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563