เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2563

พฒนาศกยภาพสมาชก 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ การวางแผนทางการเงิน และสวัสดิการต่างๆ 
รับสมัครสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่ยังไม่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก จำนวน 150 คน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบสมัครอบรมออนไลน์นี้ http://phsncoop.com/web/course
หมายเหตุ สำหรับสมาชิกที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2563