สหกรณ์เปิดบริการในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39  ให้สหกรณ์เปิดบริการในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 (แทนวันเสาร์แรกของเดือนกันยายน) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. เพื่อให้บริการ สินเชื่อ, เกี่ยวกับเงินรับฝาก, สมาคมฌาปนกิจและประกันชีวิต และบริการอื่นๆ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ

 

ปฏทนทำงานวนหยด-2563