ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563

-----------------------------------------------------

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด   จะดำเนินการรับสมัครบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกดาวน์โหลดประกาศ

ยื่นคำขอผ่านระบบได้ที่ http://edu.phsncoop.com

ประการทนการศกษาบตร 63 001

ประการทนการศกษาบตร 63 002

ประการทนการศกษาบตร 63 003

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563