ประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์


ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัดได้ทำการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา และได้ทำการสอบใน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของสหกรณ์ ดังนี้

 ดาวน์โหลดประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์

ประกาศรายชอผสอบผานเปนพนกงาน 001

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์