ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2564

-----------------------------

   คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ดำเนินการเลือกตั้ง  ดังนี้

  1. เปิดรับสมัครในระหว่าง วันที่  10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่   16 พฤศจิกายน 2563

(สิ้นสุดการรับสมัครเวลา 16.30 น.) โดยยื่นใบสมัครในโควตาที่ตัวเองสังกัดอยู่ (ยกเว้นโควตาทั่วไปสมัครได้ทุกกลุ่มสมาชิก) กับ ผู้จัดการสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ในเวลาราชการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร

ประกาศรบสมครกรรมการ ป 2564 001

ประกาศรบสมครกรรมการ ป 2564 002

ประกาศรบสมครกรรมการ ป 2564 003ประกาศรบสมครกรรมการ ป 2564 004

 

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2564