ประกาศ เรื่อง การขอซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ

logo1

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด

เรื่อง การขอซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด ชะลอการให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ โดยให้มี ผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปจึงขอประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด ได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายชวน โทอิ้ง)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด

Image 005 001

คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์ ประกาศ เรื่อง การขอซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ