การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2563

 logo1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2563

******************************

   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563  อาศัยอำนาจข้อ 17.2 ข้อ 33 และข้อ 35 (2) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  ดังนี้

1. เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

   เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้ :ไม่เกิน   600,000.00 บาท


ดาวน์โหลดประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

คุณอยู่ที่: Home ประกาศสหกรณ์ การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2563