สส.สธ.สน. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้ 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส และบุตร)

ภาพนง1

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.สธ.สน. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2563