วันอาทิตย์, 02 กันยายน 2561

สหกรณ์ฯ จัดประชุมสัมมนา

วันที่ 2 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “พัฒนาศักยภาพการบริหารสหกรณ์ภายใต้กฎหมายและเกณฑ์กำกับสหกรณ์” ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ สกลนคร การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร ทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์

          โดยมี ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และรองประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นประธานเปิดงานในพิธี และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม” นอกจากนี้ ดร.ธานี ก่อบุญ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ ” โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมจำนวน 22 สหกรณ์ มีผู้เข้าร่วม 135 คน

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์ฯ จัดประชุมสัมมนา