วันอาทิตย์, 09 กันยายน 2561

สหกรณ์ฯจัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก

วันที่ 9 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการ “ส่งเสริมการสร้างอาชีพสมาชิกประจำปี 2561” ในปีนี้สหกรณ์ได้จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำขนม, หลักสูตรทำเครื่องดื่ม และหลักสูตรขยายพันธุ์พืช ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีการสร้างอาชีพเสริมเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และสามารถมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพที่สะดวกมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสมาชิก 
นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาในการจัดโครงการแก่สมาชิกที่ข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกัญญา สายธิ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร เป็นวิทยาการให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัฑณ์อาหารและเครื่องดื่ม ในหลักสูตรการทำขนม ได้แก่ การทำซาลาเปา, วุ้นแฟนตาซี่ และการทำเต้าฮวย
นมสด เป็นต้น ในหลักสูตรการทำเครื่องดื่ม ได้แก่ กาแฟ, ชาเขียว, ชาเย็น, และน้ำผลไม้ เป็นต้น และได้รับเกียรติจากอาจารย์ชยุต ศรีฮาก์ณู เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรการขยายพันธ์พืช ได้แก่ การต่อยอด, การต่อกิ่ง, การทาบกิ่ง, การติดตา และการปักชำ เป็นต้น โครงการนี้มีสมาชิกให้ความสำคัญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ทั้งหมดสิน จำนวน 150 คน แยกเป็นหลักสูตรการทำขนม 50 คน, หลักสูตรทำเครื่องดื่ม 50 คน และหลักสูตรขยายพันธุ์พืช 50 คน

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์ฯจัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก