วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563

ศึกษาดูงานสหกรณ์ครูสกลนคร จำกัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ ได้ร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจการสหกรณ์ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

คุณอยู่ที่: Home ศึกษาดูงานสหกรณ์ครูสกลนคร จำกัด