วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2557

สหกรณ์ฯ จัดโครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน

         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลนครสกลนคร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในทักษะวิธีการระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน

นายธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกฐากูรสมบัติ สวงโท ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน”  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายกุริต  หลาบเหมทุม หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครสกลนคร  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “การะงับอัคคีภัยทั้งภายนอกและภายในอาคาร” รวมถึงเทคนิควิธีการดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และยังได้รับเกียรติจากนายกมล  เจริญดี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลนครสกลนคร ให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์และการระงับอัคคีภัยจากอุปกรณ์ที่จัดเตรียม พร้อมซ้อมแผนรองรับการเกิดอัคคีภัย (สถานการณ์สมมุติ)  ครั้งนี้คณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ และป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์ฯ จัดโครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน