วันจันทร์, 24 กันยายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 24 กันยายน 2561 ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานระบบการบริการของสหกรณ์ต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน