วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563” ณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัด, ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และให้กระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสกลนครสืบต่อไป โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี โดยมี ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานเครือข่ายขบวนการสหกรณ์จังหวัดสกลนคร และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด นำทีมคณะกรรมการดำนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรม นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้รับโล่รางวัล “ในฐานะเป็นสหกรณ์ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเข้มแข็งในระดับชั้นที่ 1” ตามแผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็งสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

คุณอยู่ที่: Home วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563