วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2556

โครงการเพื่อชุมชนและสังคม กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ รพร.สว่างแดนดิน

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  เวลา 09.30 -12.00 น.  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัด     โครงการเพื่อชุมชนและสังคม”  โดยนายธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการ และกรรมการ / ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ได้มีกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิโรจน์  วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมรับมอบเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด   เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลฯ ต่อไป

คุณอยู่ที่: Home โครงการเพื่อชุมชนและสังคม กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ รพร.สว่างแดนดิน