วันเสาร์, 04 มกราคม 2557

สอ.พนักงานบริษัท ฟินิคช พัลพแอนด์ เพเพอร์ จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์

     เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00 น.  นางเกษร  สังกฤษ รองประธานกรรมการ  นายวิสิทธิ์  งิ้วพรหม  ประธานกรรมเงินกู้ นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์ กรรมการอำนวยการ และนางนิลุบล  เทพล ผู้จัดการ ได้ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ฟินิคช พัลพแอนด์ เพเพอร์ จำกัด เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สืบไป
    ในครั้งนี้ได้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ฟินิคช พัลพแอนด์ เพเพอร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการ การทำงานของฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด

คุณอยู่ที่: Home สอ.พนักงานบริษัท ฟินิคช พัลพแอนด์ เพเพอร์ จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์