วันอังคาร, 07 มกราคม 2557

คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ฯ

          วันที่ 7 มกราคม 2557 คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติ(ระดับกรม) เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  เพื่อคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 โดยได้รับเกียรติจากนายศักชาย  อินโอชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางจิรภา อัสโสภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ฯ เพื่อประเมินสหกรณ์ฯ ในระดับประเทศเพื่อตัดสินและค้นหาสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556

          ในครั้งนี้ นายธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และนางนิลุบล  เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญและร่วมนำเสนอผลดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ และตอบคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ฯ เพื่อจะพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ไปสู่ “สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ” ดังวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ “เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศ มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคมที่ยั่งยืน”

คุณอยู่ที่: Home คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ฯ