คณะกรรมการอำนวยการ

 คณะกรรมการอำนวยการ

cheaw

นายชวน  โทอิ้ง
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

 Surang

นางสุรางค์  วนะภูติ
รองประธานกรรมการ

 

sawang

นายแสวง  พิมพ์สมแดง
รองประธานกรรมการ

WitaYa

นายวิทยา  นาคา
เลขานุการ

 

 sompong

นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า
เหรัญญิก

Punsombat

 นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
กรรมการ

 

Manit

นายมานิตย์  ไชยพะยวน
กรรมการ 

pachtawee

นายเพชรทวี  นวลมณี
กรรมการ

   

คุณอยู่ที่: Home ผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการ