คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

Manit

 นายมานิตย์  ไชยพะยวน
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

pachtawee

นายเพชรทวี  นวลมณี
กรรมการ

 

Somkeat

นายสมเกียรติ  กันโฮมภู
กรรมการ

Wipha

นางวิภา  แก้วเคน
กรรมการ

 

Jack

นางประภัสสร  บุญอยู่
กรรมการและเลขานุการคุณอยู่ที่: Home ผู้บริหาร คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์