member loanloanspayment

การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
กรกฎาคม 2020
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวประชาสัมพันธ์

สส.สธ.สน. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2563 สส.สธ.สน. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2563 วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้  ดาวน์โหลดเอกส... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม     รับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน... More detail
สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563             สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2562 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2563  เม... More detail
แบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563 แบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563 วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563 เพื่อให้หลักสูตรการอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของสมาชิก จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก... More detail
แบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก แบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก วันอาทิตย์, 07 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก ขึ้นมาเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอค... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
semenaxcaps.com

คุณอยู่ที่: Home